Wettelijke bepalingen

A. TOEGANKELIJKHEID VAN DE SITES
ITB vzw stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegankelijkheid van zijn diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren.
De toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, of omwille van enige andere technische reden.

B. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
ITB vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onderbrekingen die in punt A worden vermeld en voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.
ITB vzw biedt geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze sites wordt aangeboden.
ITB vzw is niet verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de sites, tijdens het raadplegen van de pagina’s van de sites of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma’s die de sites uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. ITB vzw is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn sites.
ITB vzw is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. ITB vzw wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. ITB vzw zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.
ITB vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse schade ten gevolge van de onderhavige voorwaarden, exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, schade of kosten.

C. INTELLECTUELE EIGENDOM
De structuur, de opmaak, alsook het geheel van elementen bevat in deze sites, worden beschermd door de auteursrechten van ITB vzw, zijn eventuele leveranciers of partners.
Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze site, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijk en voorafgaand akkoord van ITB vzw.

D. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina’s van deze site, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.
ITB vzw kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze sites, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze sites door ITB vzw.
ITB vzw wijst derhalve alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daar wordt overgegaan, van de hand.

E. BEHOUD VAN RECHTEN EN BEVOEGDE RECHTBANK
ITB vzw behoudt zich het recht voor in rechte op te treden in geval van een inbreuk op de onderhavige gebruiksvoorwaarden, met het oog op het verkrijgen van een schadeloosstelling voor eventueel geleden schade.
Onder voorbehoud van de gebiedende publiek- en privaatrechtelijke regels waaraan de gebruiker is onderworpen, is het Belgisch recht van toepassing op de betrekkingen tussen de Groep ITB vzw en de gebruiker. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze site zal uitsluitend door het Belgisch recht worden geregeld. Enkel de rechtbanken en hoven van Brussel zullen bevoegd zijn in geval van een geschil.
ITB vzw behoudt zich evenwel het recht voor elke internaut eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn sites geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de internaut.

F. DIVERSEN
Indien enige bepaling van de onderhavige voorwaarden ongeldig of niet toepasbaar wordt verklaard ten aanzien van de geldende wetten, dan wordt deze ongeldige of niet toepasbare bepaling als vervangen beschouwd door een geldige en toepasbare bepaling, waarvan de inhoud zo dicht mogelijk aanleunt bij die van de oorspronkelijke bepaling, en blijven alle andere bepalingen van het akkoord van kracht.
Het onderhavige akkoord geeft het geheel van akkoorden weer tussen de gebruiker en ITB vzw met betrekking tot deze sites en annuleert en vervangt alle eerdere of actuele communicatie en voorstellen, zowel in elektronische als geschreven of mondelinge vorm, tussen de gebruiker en ITB vzw, met betrekking tot deze sites.
Een gedrukte versie van de onderhavige bepalingen en van elke vermelding van kennisgeving in elektronische vorm, zal bij elke gerechtelijke of administratieve procedure met betrekking tot dit akkoord, worden aanvaard, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere commerciële documenten en registers aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm.
ITB vzw behoudt zich het recht voor de termen, voorwaarden en vermeldingen van kennisgeving, op grond waarvan deze site wordt aangeboden, te wijzigen.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten